ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ РАДА ЗА САВЈЕТОВАЊЕ „ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ

Савјетовање „Октобарски правнички дани“ одржава се у првој недјељи октобра мјесеца, уколико не постоје оправдани разлози за промјену термина његовог одржавања, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Организатори Савјетовања су Удружење правника Републике Српске и Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, а суорганизатори су: Адвокатска коморе Републике Српске, Нотарска комора Републике Српске, Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Стална и општа тема Савјетовања је „Изградња и функционисање правног система“.

Савјетовање ради у шест катедри:

1) ДРЖАВНОПРАВНА

2) ГРАЂАНСКОПРАВНА

3) ПРИВРЕДНОПРАВНА

4) КРИВИЧНОПРАВНА

5) УПРАВНОПРАВНА И РАДНОПРАВНА И

6) МЕЂУНАРОДНОПРАВНА  КАТЕДРА

Реферат је потребно доставити најкасније до 15. августа 2023. године.

Радови аутора, након двије рецензије и одлуке Редакције и Организационог одбора, објављују се у Часопису за правну теорију и праксу „Правна ријеч“ – Зборнику радова.   

            Рад треба да испуњава сљедеће формалне услове:

  • да је откуцан у фонту Times New Roman (Arial) величином од 12 pt, изабрано на икони за језике Serbian (cyrilic или latin) или Croatian;
  • да структура рада садржи: наслов рада, име и презиме аутора, научна афилација (назив и адресу институције аутора и адресу електронске поште); сажетак односно апстракт (100-250 ријечи), кључне ријечи (до десет ријечи) преведено на енглески језик; излагање суштине рада; литературу и на крају чланка резиме (до 500 ријечи). Извори (литература) се наводе у фуснотама, а извод из литературе на крају рада.
  • да је обим рукописа  ограничен до једног ауторског табака  од 10-16 картица, а картица – 30 редова, јер се дужи радови од 16 страница неће објављивати.

Рукопис се може послати у штампаној форми, уз прилог одговарајућег CD-а, поштом на адресу: Удружење правника Републике Српске, 78 000 Бања Лука, Ул. Веселина Маслеше 28/1 или у електронској форми на e-mail: info@up-rs.org

За потребне информације можете се обратити на тел./факс 051/212-320, 066/067-015