Удружење правника Репу­бли­ке Српске је добровољна, стру­чна и нестраначка организација. Основни циљеви Удружења, одређени на почетку његовог оснивања, везани су за оку­пљање и организовање правника Републике Српске ради да­љег усавршавања правника у правној струци, континуираног упознавања са новим теоријским мишљењима у правној науци, развијања правне мисли  и доприношења остваривању уставности и законитости.

Оснивањем Удружења омогућено је да дипломирани правници, било индивидуално или колективно као чланови струковних правничких удружења (адвокати, нотари, судије, тужиоци, правобраниоци, омбудсмани и др.), а који имају држављанство Републике Српске и који су прихватили Статут Удружења и потписали приступницу Удру­жењу, постану чланови Удружења правника Републике Српске као струковне организације. У складу са Одлуком о оснивању омогућено је образовање разних облика дјеловања и рада чланова у оквиру Удружења ради успјешнијег остваривања његових ци­љева и задатака.