„ПРАВНА РИЈЕЧ“ЧАСОПИС ЗА ПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

Најновији број часописа ПРАВНА РИЈЕЧ:

Правна ријеч, број 68/2023, година XX, ISSN: 1840-0272

АРХИВА ЧАСОПИСА ПРАВНА РИЈЕЧ

„Правна ријеч“, часопис за правну теорију и праксу, установљен је као гласило Удружења правника Републике Српске који доприноси оства­ривању заједничких програмских интереса правника, професио­налном унапређивању правне струке и развијању највиших моралних вриједности, правне етике и правне културе. Удружење правника Републике Српске почело је да издаје овај часопис од 2004. године, што се поклапа са обнављањем рада Удружења и његовим активним укључивањем у правни живот.

Часопис објављује чланке научног и стручног карактера из свих области права, те теоријска истраживања и студије из упоредног права и нашег права као и материјале са научних стручних и консултантских, ја­вних расправа и других скупова правника. Часопис  објављуje рефе­рате, саопштења и дискусије са  „Октоба­рских правничких дана“ под називом „Изградња и функционисање правног система“. У њему се поклања пажња свему ономе што се у нашем правном животу и друштву у цјелини збива а што доприноси стварању владавине права и модерне правне државе и изграђивању и нормалном функционисању нашег правног система. На његовим странама објављују се и одабране одлуке из судске, управне и арбитражне праксе, осврти и прикази нових књига из правне књижевности, као и разноврсни прилози из свакодневне правничке праксе.

Као гласило Удружења правника Републике Српске, часопис прати дјеловање ове правничке организације и о њој обавјештава читаоце и укупну јавност.

Главни и одговорни уредник часописа „Правна ријеч“ од почетка изалажења до данас је академик проф. др Рајко Кузмановић.  

Прије објављивања радова у часопису осебну  пажњу посвећују им прво руководиоци сталних катедри на „Октобарским правничким данима (државноправна област, кривичноправна област, управноправна и радноправна област, грађанскоправна област, привредноправна област и међународноправна област), а затим након рецензија сви радови прије објављивања пролазе кроз преглед редакције часописа.

У њему се такође објављују реферати, саопштења и дискусије са годишње одржаваног Савјетовања „Октобарски правнички дани“, које устаљено има назив „Изградња и функционисање правног система“. У часопису се објављују и чланци научног и стручног карактера из свих области права, као и теоријска истраживања и осврти из упоредног права и нашег права, те разни прилози са научних, стручних и консултантских јавних расправа и других скупова правника. Садржина овог гласила посвећена је актуелностима нашег правног живота и друштва у цјелини, што доприноси остваривању владавине права и изградњи модерне правне државе, те бољем и успјешнијем функционисању нашег правног система. У „Правној ријечи“ се објављују и одабране одлуке релевантне судске праксе, али и оне управне, управно-судске и арбитражне, осврти и прикази нових књига, чланака и других радова из правне књижевности, као и разноврсни текстови из респектабилне правне праксе

Томови часописа „Правна ријеч“ представљају не само важан допринос Удружења правника Републике Српске данашњем праву, него значајан темељ за будуће вријеме и будуће генерације правника из области теорије и правне праксе.