ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЊИХОВИХ ОРГАНА И РАДНИХ ТИЈЕЛА  И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Програмски циљеви Удружења утврђивани су за мандатни период  и за сваку годину, као и Статутом Удружења правника Републике Српске.

Циљеви које Удружење правника настоји реализовати обављањем својих активности су:

 • поштовање правде, правичности и права кроз све врсте   и облике активности,
 • развијање и унапређивање правне свијести, правне етике и правне културе,
 • развијање и унапређење правне струке и уједна­чавање правне терминологије,
 • развијање и унапређивање  стручног образовања и усавршавања правника,
 • обавјештавање стручне и опште јавности о питањима од интереса за правну струку и правни систем,
 • развијање и унапређивање правне теорије и праксе,
 • развијање и јачање професионалне етике и одго­ворности правника,
 • залагање за поштовање људских права и слобода и владавину права уопште,
 • залагање за модерну правну државу и правни систем,
 • залагање за остваривање уставности и законитости,
 • одржавање и унапређивање сарадње са удружењима правника и са другим организацијама и асоцијаци­јама правника у другим државама у свијету,
 • остваривање других циљева од интереса за чланове удружења, за правну струку и правни систем и
 • остваривање других циљева и задатака у складу са законом, Статутом и другим општим актима Удру­жења.

Своје циљеве Удружење правника остварује:

 • организовањем стручних, научних и консултативних савјетовања, јавних расправа и других скупова пра­вника,
 • организовањем јавних трибина, предавања, семина­ра и других облика рада у циљу унапређења правне струке,
 • организовањем стручне издавачке и друге инфо­рмативне дјелатности,
 • издавањем часописа и других публикација сагласно циљевима Удружења,
 • давањем иницијатива и пружањем стручне помоћи државним органима и организацијама и другим орга­низацијама и удружењима у изради нацрта за­кона и других општих правних аката,
 • давањем иницијатива и пружањем стручне помоћи државним органима и организацијама и другим орга­низацијама и удружењима  у разматрању поједи­них стручних правних питања,
 • заузимањем ставова о свим питањима битним за правни систем и функционисање правне државе,
 • оснивањем и других радних тијела ради остварења циљева Удружења,
 • другим облицима организовања рада и ангажовања ради остваривања циљева Удружења.

Такође, активности су оствариване у области обавјештавања стручне и друге јавности о питањима од интереса за правну струку и правни систем.

Дјеловање је било значајно усмјерено и на повезивање, одржавање, унапређивање односа и сарадње са другим удружењима и организацијама правника и другим сродним асоцијацијама и институцијама.